ประวัติโรงพยาบาลบางนา 5

โรงพยาบาลบางนา มีจุดเริ่มต้นจากแนวความคิดของ คุณประเสริฐ ทองปลาเค้า ซึ่งมีความต้องการให้ ถนนบางนา – ตราด มีโรงพยาบาลสักแห่งหนึ่ง เพื่อบริการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนบริเวณถนนบางนา-ตราด และบริเวณใกล้เคียงให้ได้รับความรวดเร็ว และสะดวกสบายในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ จากแนวความคิดดังกล่าว คุณประเสริฐ ทองปลาเค้า จึงร่วมกับเพื่อนคณะแพทย์อีกหลายท่านที่มีแนวความคิดเดียวกันก่อตั้งโรงพยาบาลบางนา1 ขึ้นเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2526 บนถนนบางนา – ตราด กิโลเมตรที่ 3 ฝั่งขาเข้า ตลอด 8 ปีเต็มของการดำเนินงานประสบความสำเร็จด้วยดี ดังนั้นในปี พ.ศ.2535 จึงดำเนินการขยายสาขาเพิ่มบนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 25 โดยได้ก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลบางนา 2 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 พร้อมกับเปิดโรงพยาบาลบางนา 3 ขึ้นอีกแห่งบนถนนกิ่งแก้วในปี พ.ศ.2536 ในปี 2553 ทีมผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบริเวณถนนเทพารักษ์จึงจัดตั้งโรงพยาบาลบางนา 5 ขึ้นและเปิดดำเนินการในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ขนาด 100 เตียง บนถนนเทพารักษ์ กม.12 ตำบล บางพลีใหญ่อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนที่เพิ่มขึ้น จากการเปิดสนามบินสุวรรณภูมิและหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก การดำเนินงานโรงพยาบาลได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ โรงพยาบาลบางนา5 ยังเป็นศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์การแพทย์ที่มีผลงานที่ดีเสมอมาและได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจาก เช่น ศูนย์ผ่าหัวใจแบบเปิด เป็นต้นเราสามารถดูแลผู้ป่วยระดับ Primary Secondary และ Tertiary Care เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นอันดับแรก ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องโดยภายในปี 2557 ได้ดำเนินการขอรับรองคุณภาพ HA บันไดขั้นที่ 2 จาก สรพ.

 

 

 
 
Copyright © Bangna Hosptial 5 โรงพยาบาลบางนา 5
55 ม. 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-138-1155-64 โทรสาร 02-138-1166