คณะแพทย์โรงพยาบาล

      กุมารเวชกรรม
  พญ. มะลิวรรณ คุปต์ถาวรฤกษ์
  พญ. สุพาพรรณวดี ฟู่เจริญ
 
      กุมารศัลยกรรม
  พญ. วรรณนิสา ภู่เจริญ
 
      จักษุแพทย์
  นพ. พลเทพ สุนทโร
  พญ. อัญชลี เดชาวรานุภาพ
  พญ. ณัษฐา จองพิศาล
  พญ. กนกทิพย์ มันตโชติ
  นพ. บัณฑิต ลิมป์รัชตามร
  พญ. ญาณิน สุวรรณ
 
      ตจวิทยา (ผิวหนัง)
  พญ. วลัยรัตน์ ขุมมงคล
 
      ทันตกรรม
  ทพ. ขวัญวนิชย์ บัญชเสนศิริ
  ทพ. พรเพ็ญ เหล่านิยมไทย
  ทพ. เลิศวิทย์ เหล่านิยมไทย
  ทพ. ชญานิศา เหล่านิยมไทย
 
      นิติเวชกรรม
  นพ. วาทิตต์ บัวภาศรี
 
      รังสีแพทย์
  นพ. วิทยา กำเนิดตันมณี
  นพ. พงษ์ศักดิ์ ลีละพงศ์ประสุต
  พญ. พิมลศิริ ตันวิไล
 
      วิัสัญญีแพทย์
  พญ. ชลัยลักษณ์ อัศวกวินทรัพย์
  พญ. มุกดา จงเจริญธนาวัฒน์
  พญ. นันทิยา แพทยานันท์
  นพ. สุรภูมิ คลอศิริโรจน์
  นพ. เรืองเดช ลิ้มสันติธรรม
  นพ. สมชาติ รติพิชยกุล
  พญ. จีรวัส ชวาลรัตนสกุล
 
      เวชปฏิบัติทั่วไป
  นพ. สนธยา เสริมศิริวิวัฒน์
  นพ. โอบนิธิ ชุนสง่า
  นพ. อนุชา เอี่ยมสำคางค์
  นพ. วีรพล ราชคำ
  นพ. สาธิษฐ์ ใจสุทธิ
  นพ. โมกศักดิ์ แสงทอง
 
      เวชศาสตร์ครอบครัว
  นพ. สันติภาพ สังข์ชู
 
      ศัลยกรรมกระดูก และข้อ
  นพ. อรรถสิทธิ์ ทองปลาเค้า
  นพ. จิ๋ว เพ็ญพัธนกุล
  นพ. นนท์ จินดาเวช
  นพ. ธนา สุตังคานุ
  นพ. สิรินทร์ ชัชกุล
 
      ศัลยกรรมคอ และเต้านม
  นพ. พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ
 
      ศัลยกรรมทั่วไป
  นพ. วิโรจน์ ว่องตาประดิษฐ์
  นพ. ดุลยณัฐ อรัณยะปาล
  พญ. อรรจนา เตชะกำพุช
  นพ. พรเทพ ศรีมโนทิพย์
  นพ. สราวุธ สีเหลืองสวัสดิ์
 
      ศัลยกรรมสมอง
  นพ. ปวีณ ธาดาดลทิพย์
  นพ. พงษ์วัฒน์ พลหงษ์
 
      สูติ-นารีเวชกรรม
  นพ. อติคุณ คณุตม์วงศ์
  พญ. อรวรรณ แซ่เฉิน
  นพ. สมคิด วิไลลักษณ์
  พญ. กรกนก ดีสุคนธ์
  นพ. จักรกฤษณ์ ชูสกุลชาติ
 
      โสต ศอ นาสิก
  พญ. อุมาพร พนมธรรม
 
      อายุกรรมทั่วไป
  พญ. เยาวนิตย์ ศรีวะโร
  นพ. ชนินทร์ เทียนศิริ
  นพ. ธเรศ เล่าสุอังกูร
  พญ. สุกัญญา เลาวหุตานนท์
 
      อายุกรรมโรคปอด
  พญ. กันยา วรกิจวัฒน์
 
      อายุรกรรมสมอง และระบบประสาท
  พญ. มณีรัตน์ ตรีคันธา
 
      อายุกรรมหัวใจ และความดันโลหิต
   
   
 
 
Copyright © Bangna Hosptial 5 โรงพยาบาลบางนา 5
55 ม. 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-138-1155-64 โทรสาร 02-138-1166