โครงการคลอดเหมาจ่าย

 

โครงการคลอดเหมาจ่าย            
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง ห้องคู่ ห้องเดี่ยว
คลอด
ปกติ
ผ่าตัด
คลอด
คลอด
ปกติ
ผ่าตัด
คลอด
ค่าห้องพักสำหรับมารดา 3 วัน
2 คืน
4 วัน
3 คืน
3 วัน
2 คืน
4 วัน
3 คืน
ค่าห้องทารกแรกเกิด และค่าบริบาล
ค่าสูติ-นารีแพทย์
ค่ากุมารแพทย์
ค่าวิสัญญีแพทย์กรณีผ่าตัด
ค่าห้องคลอด และค่าอุปกรณ์ในห้องคลอด
ตรวจกรุ๊ปเลือดสำหรับทารกแรกเกิด
ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด
ราคาเหมาจ่าย 20,000 31,000 22,000 33,000


โครงการคลอดเหมาจ่ายไม่รวมรายการต่อไปนี้
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น


  ภาวะความดันโลหิตสูง

  
ภาวะโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ เช่น การเจาะเลือด
  ตรวจคัดกรองหรือตรวจยืนยัน ตลอดจนยาที่จำเป็นต้องใช้
  ในการรักษาโรคเบาหวาน

  การตรวจยืนยันโรคธารัสซีเมีย และตรวจโครโมโซม

  การเจ็บป่วยอื่นๆ ที่เกิดระหว่างตั้งครรภ์ เช่น โรคหวัดคออักเสบ,
  โรคอุจจาระร่วง, โรคปวดท้องอื่นๆ

  อุบัติเหตุระหว่างตั้งครรภ์

  กรณีคลอดลูกแฝดติดตาม

  ภาวะแทรกซ้อนของทารก

  ภาวะรกเกาะต่ำ และภาวะเกาะเข้ากล้ามเนื้อมดลูก


หมายเหตุ

- ภาวะแทรกซ้อนของมารดา และทารก จ่ายตามจริง ส่วนลด 15%
  ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ของโรงพยาบาล

- แฝดคนที่ติดตามจ่ายตามจริง ส่วนลด 15%
  ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ของโรงพยาบาล

 

รายการตรวจเพิ่มสำหรับคุณแม่  
   คลอดธรรมชาติ + ทำหมัน 5,000.-
   ผ่าตัดคลอด + ไส้ติ่ง 4,500.-
   ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน 3,500.-
   ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน + ไส้ติ่ง 7,500.-

 

สิทธิประโยชน์สำหรับ Healthty Care Card

เงื่อนไขในการใช้บัตร

1. กรุณาแสดงบัตรก่อนชำระเงินทุกครั้ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์

2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% ยกเว้นค่าแพทย์ ทันตกรรม
ค่าแล็บ ค่าอาหาร และบริการอื่นๆ ที่โรงพยาบาลไม่ได้ประกอบการเอง

3. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมพิเศษที่โรงพยาบาลจัดขึ้น

4. บัตรนี้ไม่สามารถใช้แทนเงินสดได้

5. บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงพยาบาลบางนาทุกสาขา

6. บัตรนี้สามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตได้

7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
หรือยกเลิกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสิทธิประโยชน์สำหรับ Healthy Care Card

 
  Copyright © Bangna Hosptial 5 โรงพยาบาลบางนา 5
55 ม. 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-138-1155-64 โทรสาร 02-138-1166