โปรแกรม 1 l โปรแกรม 2 l โปรแกรม 3 l โปรแกรม 4

รายการตรวจ โปรแกรม 1
Male Female
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ [PE]
ตรวจวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ [BP,HR]
คำนวณดัชนีมวลกาย [BMI level]    
เอ็กซเรย์ทรวงอก ยกเว้นสตรีมีครรภ์ [Chest X-ray]
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด [CBC]
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]
ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด [Cholesterol]
ตรวจหาหมู่เลือด [Blood group]
ตรวจการทำงานของตับ [SGOT]    
ตรวจการทำงานของตับ [SGPT]
ตรวจการทำงานของไต [Creatinine]
ราคาปกติ(บาท) Package Price (Bht) 2,200
ราคาพิเศษ (บาท) Package Price (Bht) 900