ประ้เทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน อีกทั้งอากาศที่ร้อนและิแห้งแล้ง เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเฉพาะ

เชื้อแบคทีเรีย กระทรวงสาธารณะสุขจึงมอบหมายให้กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือนประชาชนป้องกัันโรคติดต่อสำคัญที่มัก

เกิดขึ้นในฤดูร้อน ซึ่งพบได้บ่อยทุกปีมี 6 โรค ได้แก่
1.โรคอุจจาระร่วง (Acute Diarrhea )การติดต่อโรคดังกล่าวเกิดจากการอาหารหรือดื่มน้ำที่เชื้อปนเปื้อน เช่น อาหารที่ปรุง
สุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านาน ๆ อาการส่วนใหญ่ของผู้ป่วย มักถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ
หรือมูกมีเลือดปน ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียร ซึ่งการดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในระยะแรก ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำหรืออาหารเหลวมาก ๆ อาทิ เช่น น้ำข้าว น้ำแกวจืด และดื่ม
สารละลายน้ำคาลเกลือแร่ และถ้าอาการไม่ดีขึ้น ยังไม่หยุดถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์
2.โรคอาหารเป็นพิษ(Food Poisoning) เป็นโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อยมากเนื่องจากสารพิษ(Toxin)จากแบคทีเรียตกค้างอยู่ในอาหารที่ไม่สะอาดพอ สุก ๆ ดิบ ๆ หรือบูดเสีย

ทำให้เกิดปัญหาท้องเสียได สำหรับการรักษาส่วนใหญ่หากเป็นไม่มาก จะถ่ายเป็นน้ำไม่มีมูกเลือด ไม่มีไข้ หายเองได้ แต่ถ้าเป็นมากต้องได้รับน้ำเกลือเสริม อาจอยู่ในรูปแบบของ

การดื่ม หรือการให้ทางเส้นเลือดแล้วแต่ความรุนแรง

3 โรคบิด (Dyssentery)เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทาน เช่น การรับประทานอาหาร น้ำ ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค อาหารดิบ ๆ สุก ๆ หรืออาหารที่มีแมลงวัน

ตอม ดังนั้นไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ เพศไหน วัยใดก็สามารถเป็น โรคบิด ได้ทั้งนั้น โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดแิดในท้อง ต่ิอมาจะเริ่มไข้ขึ้น และถ่ายเหลว รวมถึงอาจปวดศรีษะ ปวดเมื่อย
ตามตัว คลื่นไส้ อาเจียร ซึ่งอาการท้ิองเดินในบิด จะหายได้เองภายใน 5-7 วัน ในคนที่ไม่ได้ทานยา แต่บางรายก็อาจมีอาการกลับมาใหม่ได้อีก
4.ไทฟอยด์ (Typhoid ) การติดต่อมักเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อในอาหารหรือน้ำดื่ม ซึ่งไข้ไทฟอยด์จะมีอาการแบบเฉียบพลัน รายที่รุนแรงอาจเสียชีวิตได้ อาการของโรคจะมี

ไข้ ปวดเนื้อปวดตัว คลื่นไส้ หัวใจเต้นช้าลง ( โดยทั่วไปแล้วเวลามีไข้จะเต้นเร็วขึ้น ) หากให้แพทย์ตรวจอาจพบว่าม้ามโต บริเวรชายใต้ชายโครงด้านซ้าย ต้องใช้การตรวจเลือด

ยืนยันว่าเป็นโรคนี้จริง ส่วนการป้องกันสามารถทำได้โดยการฉีดวัคซีน ซึ่งมีทั้งในรูปของการรับประทานหรือฉีด แต่การป้องกันไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น วิธีที่ดี
ที่สุดคือการระมัดระวังเรื่องอาหารและน้ำดื่ม
5.อหิวาตกโรค (Cholera ) โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้ออหิวาต์ จะไม่มีอาการหรือมีไม่มาก แต่ในรายที่ติดเชื้อร้ายแรง อาจเสียชีวิตได้ในเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดอาการ
เนื่องจากมีการสูญเสียของน้ำและเกลือแร่ในปริมาณมาก โรคนี้ติดต่ิอได้โดยการรับประทานอาหาีีีรหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อเข้าไป การรักษาควรทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไปกับการ
ถ่ายอุจจาระและการอาเจียน เช่น ให้ผู้ป่วยดื่นน้ำเกลือ แต่หากรุนแรงต้องให้ทางเส้นเลือดควบคู่กับการใช้ยาปฏิชีวนะ

6.โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)โรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คน ไม่มียารักษาให้หายขาดได้่ เพราะโรคดังกล่าวติดต่อจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือเลียบริเวรที่มี

แผลอยู่แล้ว หรือน้ำลายของสัตว์กระเด็นเข้าตา ปาก จมูก ทั้งนี้ วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดก็คือ ให้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละครั้ง เริ่มฉีดเมื่ออายุ
2-4เดือน และหากสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง เช็ดให้แห้ง แล้วใส่ยารักษาแผลสด และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการ
รักษาที่ถูกต้อง
รวมถึงขอให้ประชาชนระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษ ขอยึดหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันง่าย ๆได้แก่ กินร้อน คือกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ หากยังไม่กิน
ต้องเก็บในตู้เย็นและอุ่นให้ร้อนก่อนกิน ใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน ล้างมือทุกครั้งก่อนกิินอาหารและหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม และดื่มน้ำที่สะอาด เช่นนำ้่ำดื่มบรรจุขวดที่มี
เครื่องหมาย อ.ย.หรือน้ำต้มสุก
ด้วยความปราถนาดีจาก...........ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบางนา1