โรงพยาบาลบางนา1เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง เปิดทำการรักษาโรคทั่วไป ตั้งอยู่บนถนน
บางนา-ตราด กม.3 ฝั่งขาเข้า เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2526เพื่อรองรับ
ผู้มาใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในขณะนั้นไม่มีโรงพยาบาลอื่นเปิดทำการในบริเวรใกล้เคียง
ทำให้โรงพยาบาลมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้นในปีพ.ศ.2532จึงได้ขยายอาคารเป็น
โรงพยาบาล ขนาด 100 เตียงและก่อสร้างโรงพยาบาลบางนา2 บนบนถนนบางนา - ตราด กม.ที่
25 ในปีพ.ศ.2535และโรงพยาบาล 3 บนถนนกิ่งแก้ว ในปี พ.ศ2536
โรงพยาบาล บางนา1ได้เข้าร่วมโครงการสถานพยาบาลประกันสังคม ในปี พ.ศ.2535 โครงการทดลองปฏิบัติในโครงการประกันสุขภาพ 30 บาท รักษาทุกโรค
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2545 รับบริการสำหรับเขตในพื้นที่บางนา ประเวศ และพระโขนง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่มากขึ้น
โรงพยาบาล บางนา 1 จึงได้ ในช่วงต้นปี พ.ศ.2546 อีกครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี โรงพยาบาล บางนา1 เน้นการให้บริการที่อบอุ่น ประทับใจ
จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการเพิ่มขึ้นลำดับจึงได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ด้วยบุคคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ทันสมัย
โรงพยาบาล บางนา 1 ได้จัดระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมาตรฐาน HA : 2006 โดยไม่ละเว้นการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ทั้งนี้เนื่องจาก ภารกิจของ โรงพยาบาล เป็นการจัดบริการแก่ประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพ
วิสัยทัศน์
"สุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาอย่างมีมาตรฐาน บริการประทับใจ"
พันธกิจ
1.มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความสามารถของบุคคลกรโดยจัดทำระบบบริการ และพัฒนาบุคคลากร และสามารถประเมินผลได้
2.พัฒนาระบบการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งการสื่อสารภายนอกและภายใน
3.มุ่งเน้นในการทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านบัญชีการเงินที่ส่งผลต่อผู้ใช้บริการ และการบริหารของโรงพยาบาล
4.จัดการระบบการบริหารงบประมาณพื่อการควบคุมค่าใช้จ่ายทางการบริหารและการนำงบประมาณ ไปใช้ในให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
5.มุ่งเน้นในการทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านบัญชีการเงินที่ส่งผลต่อผู้ใช้บริการ และการบริหารของโรงพยาบาล
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในรวมถึงการบริการเพื่อตอบ สนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
7.ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เชื่อมโยงกับงานด้านบริหารการตลาดของ โรงพยาบาล
8.จัดทำระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการที่มีอยู่เดิมและเพื่มจำนวนผู้ใช้บริการ ใหม่ๆโดยเน้นผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
9.ให้ความสำคัญกับการบริหารโครงสร้างกายภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการและ บุคคลากรของโรงพยาบาล
10.ให้ความสำคัญด้านการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการมาใช้บริการ